Sklep

Lindaxa 15 30tab

160.00 

Lek stosuje się w celu leczenie otyłości. Inhibitor wychwytu zwrotnego monoamin przede wszystkim noradrenaliny i serotoniny, ułatwiający normalizację masy ciała.

Kategoria:

Opis

Lek stosuje si? w celu leczenie oty?o?ci. Inhibitor wychwytu zwrotnego monoamin przede wszystkim noradrenaliny i serotoniny, u?atwiaj?cy normalizacj? masy cia?a. Dzia?anie lecznicze wykazuj? metabolity aminowe sybutraminy wtórny (metabolit 1) i pierwotny (metabolit 2). Sybutramina i jej metabolity nie wp?ywaj? na uwalnianie monoamin i nie s? inhibitorami MAO. Dzia?anie polega na nasileniu poposi?kowego uczucia syto?ci oraz na zwi?kszeniu wydatku energetycznego poprzez nasilenie termogenezy. Po podaniu doustnym sybutramina dobrze wch?ania si? z przewodu pokarmowego i w znacznym stopniu ulega efektowi pierwszego przej?cia przez w?trob?. Maksymalne st??enie sybutraminy we krwi wyst?puje po 1,2 h. Farmakologicznie czynne metabolity 1 i 2 osi?gaj? maksymalne st??enie we krwi po 3 h, a ich T0,5 wynosi odpowiednio 14 i 16 h. Sybutramina wi??e si? z bia?kami osocza w 97%, a jej metabolity w 94%. St??enia obu metabolitów osi?gaj? stan stacjonarny w ci?gu 4 dni. Sybutramina i jej czynne metabolity s? metabolizowane g?ównie w w?trobie i wydalane z moczem i ka?em.

Wskazania:
Wspomagaj?co, w po??czeniu z diet?, w leczeniu oty?o?ci u pacjentów ze wska?nikiem BMI 30 kg/m2 oraz u pacjentów z nadwag? (BMI 27 kg/m2) ze wspó?istniej?cymi czynnikami ryzyka, takimi jak cukrzyca typu 2 lub dyslipidemia. Preparat powinien by? stosowany u pacjentów, u których metodami niefarmakologicznymi nie uzyskano zmniejszenia mc. w stopniu wystarczaj?cym, tj. 5 kg w ci?gu 3 miesi?cy.


Dawkowanie:

Doustnie. Doro?li: pocz?tkowo 10-15 mg raz dziennie, rano. U pacjentów, u których nie nast?pi?o odpowiednie zmniejszenie mc. (co najmniej 2 kg w ci?gu 4 tyg.) dawk? mo?na zwi?kszy? do 20-30 mg. Okres leczenia wynosi 3 miesi?ce, mo?na go wyd?u?y? do 1 roku u tych pacjentów, u których zmniejszenie mc. po oko?o 3 miesi?cach leczenia wynosi co najmniej 5% pocz?tkowej mc. Okres leczenia nie powinien by? d?u?szy ni? 12 miesi?cy.
Tabletki nale?y po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c p?ynem, niezale?nie od posi?ku. pandora brazalete pandora brazalete

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Lindaxa 15 30tab”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *