Sklep

Reduce 15-30 tab.

105.00 

Tańszy generyczny odpowiednik leku Meridia (o identycznym działaniu i składzie).

Kategoria:

Opis

Dzia?anie:

Inhibitor wychwytu zwrotnego monoamin – przede wszystkim noradrenaliny i serotoniny, u?atwiaj?cy normalizacj? masy cia?a. Dzia?anie lecznicze wykazuj? metabolity aminowe sybutraminy – wtórny (metabolit 1) i pierwotny (metabolit 2). Sybutramina i jej metabolity nie wp?ywaj? na uwalnianie monoamin i nie s? inhibitorami MAO. Dzia?anie polega na nasileniu poposi?kowego uczucia syto?ci oraz na zwi?kszeniu wydatku energetycznego poprzez nasilenie termogenezy. Po podaniu doustnym sybutramina dobrze wch?ania si? z przewodu pokarmowego i w znacznym stopniu ulega efektowi pierwszego przej?cia przez w?trob?

Wskazania:

Preparat zalecany jest pomocniczo w po??czeniu z diet? do leczenia oty?o?ci u pacjentów z BMI 30 kg/m2 lub wy?szym oraz u pacjentów z nadwag? i BMI 27 kg/m2 i wy?szym, u których istniej? dodatkowe zwi?zane z ni? czynniki ryzyka, jak cukrzyca typu 2 lub dyslipidemia. Lek stosuje si? u pacjentów, u których nie uzyskano post?powaniem niefarmakologicznym wystarczaj?cego zmniejszenia mc. Leczenie powinno by? prowadzone przez lekarza maj?cego do?wiadczenie w leczeniu oty?o?ci.

Przeciwwskazania:

Nadwra?liwo?? na lek, wtórne przyczyny oty?o?ci, istotne zaburzenia ?aknienia, psychozy, przewlek?e wyst?powanie licznych tików, stosowanie inhibitorów MAO lub innych leków stosowanych w leczeniu psychoz (np. leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki) lub zaburze? snu (tryptofan), choroba wie?cowa, niewyrównana niewydolno?? serca, tachykardia, choroby t?tnic ze zw??eniem ich ?wiat?a, zaburzenia rytmu serca i choroby naczy? mózgowych w wywiadzie, nie poddaj?ce si? leczeniu nadci?nienie t?tnicze, nadczynno?? tarczycy, ci??ka niewydolno?? w?troby lub nerek, ?agodny rozrost prostaty, pheochromocytoma, jaskra z w?skim k?tem przes?czania, nadu?ywanie narkotyków, leków lub alkoholu w wywiadzie. Nie stosowa? u pacjentów poni?ej 18 r?. oraz powy?ej 65 r?.

Interakcje:

Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas stosowania sibutraminy oraz leków lub innych substancji hamuj?cych metabolizm preparatu. Mechanizm preparatu mo?e by? przy?pieszony przez nast?puj?ce leki: ryfampicyn?, antybiotyki makrolidowe, fenytoin?, karbamazepin?, fenobarbital i deksametazon. W przypadku stosowania jednocze?nie kilku leków powoduj?cych zwi?kszenie st??enia serotoniny w surowicy mog? wyst?pi? powa?ne interakcje. Sibutramina nie wp?ywa na skuteczno?? dzia?ania doustnych leków antykoncepcyjnych.

Dzia?ania niepo??dane:

Wi?kszo?? dzia?a? niepo??danych wyst?puje na pocz?tku leczenia (w ci?gu 4 pierwszych tyg.) i nasilenie ich oraz cz?stotliwo?? zmniejsza?a si? z up?ywem czasu. Nie by?y one powa?ne, nie prowadzi?y do odstawienia leku i by?y przemijaj?ce. Najcz??ciej wyst?powa?y: utrata apetytu, zaparcia, sucho?? w ustach i bezsenno??.

Dawkowanie:

Pocz?tkowo: 1 kaps. preparatu Meridia 10, raz na dob?, rano. U pacjentów, u których nie nast?pi?o odpowiednie (przynajmniej 2 kg w ci?gu 4 tyg.) zmniejszenie mc., a tolerancja leku jest dobra – mo?na zwi?kszy? dawk? do 1 kaps. Meridia 15, raz na dob?. U pacjentów, u których nie nast?pi?o odpowiednie zmniejszenie mc. – lek nale?y odstawi?. Czas stosowania preparatu nie powinien by? d?u?szy ni? rok.

Ci??a i laktacja:

Stosowanie preparatu w okresie ci??y i karmienia piersi? jest przeciwwskazane. zapatillas air max zapatillas air max

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Reduce 15-30 tab.”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *