Sklep

Salbutamol Fox Labs 100tab.

79.00 

Znakomity lek spalajacy tkankę tluszczową. Poza tym wykazujący działanie anaboliczne, dzięki czemu nie gubimy mięśni, przy utracie tkanki tłuszczowej. Od clenbuterolu odróżnia go znacznie słabsze wystepowanie skutków ubocznych takich jak podwyższona temperatura ciała, czy skurcze mięśniowe.

Kategoria:

Opis

Salbutamol by? pierwszym selektywnym agonista wprowadzonym receptora do obrotu w 1968 roku. W pierwszej kolejno?ci sprzedawany przez Allen & Hanburys pod mark? Ventolin. Lek zdoby? natychmiastowy sukces, i jest u?ywany w leczeniu astmy, do tej pory.

Salbutamol (INN) lub albuterol (USAN) jest krótko dzia?aj?cym agonist? receptora ? 2-adrenergicznego. Jego wp?yw powoduje rozkurcz oskrzeli w wypadku odwracalnego ich zw??enia i popraw? wentylacji p?uc. Wp?yw salbutamolu na receptory ?1 w sercu jest niewielki. Wykorzystywany w celu ?agodzenia objawów takich chorób jak astma i przewlek?a obturacyjna choroba p?uc.  Od clenbuterolu odró?niaja go znacznie s?abiej wystepujace skutki uboczne takie jak. podwyzszona temperatura ciala czy skurcze mi??niowe, wi?c mo?e by? u?ywany jako zamiennik dla osób ?le tolerujacych clenbuterol.

Dzia?anie

Siarczan Salbutamolu jest zwykle podawana w postaci wziewnej , ma to wp?yw na bezpo?rednie zmniejszenie napi?cia mi??ni g?adkich oskrzeli. Podany w tej formie ,maksymalny efekt Salbutamol mo?e osi?gn?? w ci?gu pi?ciu do dwudziestu minut od podania, cho? niektóre efekty wida? od razu. Salbutamol mo?e by? podawany doustnie jako inhalacje lub do?ylnie. Jedno badanie nawet potwierdza, ?e przyjmowanie salbutamolu zmniejsza ryzyko chorób serca (mniejszy cholesterol, LDL, trójglicerydy, jednocze?nie podnosz?c HDL dobry cholesterol). W powy?szym badaniu u?yto dziennej dawki 16 mg ( 8 mg dwa razy dziennie).Inne pozytywne cechy salbutamolu to: zwi?kszanie amoniaku we krwi w czasie treningu, poprawienie si?y nóg (równie? ogólne przyrosty si?y przy treningu si?owym), oraz podniesione spoczynkowe zu?ycie energii.

Równie? interesuj?ce jest, ?e salbutamol podnosi wydolno?? aerobow? (bieganie) tak dobrze jak anaerobowy metabolizm (trening si?owy).Nie wysyca on tak silnie receptorów jak clenbuterol przez co mo?e by? brany przez d?u?szy okres czasu dochodz?cy nawet do 6tyg. Jego dzia?anie opiera si? na stymulacji beta receptorów co skutkuje podniesion? termogenez? cia?a (du?a cz??? kalorii pochodz?cych z t?uszczu, spalana jest dzi?ki aktywowaniu tzw. bia?ek rozprz?gaj?cych w gwa?towny sposób z wydzieleniem ciep?a) dzi?ki czemu ma znakomite w?a?ciwo?ci spalaj?ce tkank? t?uszczow?. Dodatkowo  zwi?ksza syntez? bia?ka w mi??niach, dzi?ki odzia?ywaniu na receptory beta, czyli ma niew?tpliwie wp?yw anaboliczny wzgl?dem tkanki mi??niowej.

Dawkowanie

Najcz??ciej u?ywana dawka dla podniesienia wydolno?ci lub spalania t?uszczu to 16 mg dziennie. Dawka zazwyczaj jest podzielona na 4 mg brane 4 razy dziennie.Równie? mo?na bra? 2 razy dziennie, cz?sto zaczynaj?c od po?owy dawki i powoli zwi?kszaj?c. Dost?pne s? równie? tabletki o przed?o?onym dzia?aniu, które mo?na stosowa? w odst?pach 8 godzinnych co u?atwia odpowiednia administracje ?rodka. Aby wzmocni? efekt salbutamolu, mo?na zastosowa? ketotifen który umo?liwi efektywniejsze i d?u?sze wykorzystanie tego leku, jednak posiada nieprzyjemne zw?aszcza dla samopoczucia skutki uboczne. Ketotifen mo?na zast?pi? johimbina, która synergistycznie wzmocni anaboliczny wp?yw salbutamolu na mi??nie a zarazem kataboliczny na tkank? t?uszczow?, dodatkowo zapobiegaj?c rozprz?gni?ciu noradrenaliny pozwoli salbutamolowi d?u?ej i skuteczniej dzia?a?. nike air max 97 nike air max 97

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Salbutamol Fox Labs 100tab.”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *