Sklep

T3 Uni-Pharma – Hormon tarczycy 25ug 30tab.

Oceniony 5.00 na 5 na podstawie 1 oceny klienta
(1 opinia klienta)

70.00 

Jeden z najpotężniejszych leków na spalanie tkanki tłuszczowej. Zabójczo skuteczny w połączeniu z Heliosem lub Qsymią.

Kategoria:

Opis

Cytomel jest najpopularniejsz? nazw? handlow? liotyroniny sodu. ?rodek ten nie jest sterydem, ale syntetycznym hormonem tarczycy. W medycynie stosowany w leczeniu niedoczynno?ci tarczycy, oty?o?ci, niektórych dysfunkcji metabolicznych. ?ci?le mówi?c, Cytomel jest farmaceutyczn? wersj? naturalnego hormonu tarczycy trójjodotyroniny (T3).
Przyj?ty Cytomel zwi?ksza metabolizm organizmu, czego efektem jest znacznie zwi?kszona aktywno?? komórkowa (przy?pieszenie utylizacji w?glowodanów, bia?ek i t?uszczy). Kultury?ci bardzo ceni? sobie ten ?rodek, gdy? jest jednym z najskuteczniejszych narz?dzi do walki z tkank? t?uszczow?. Szczególne znaczenie ma jego zastosowanie przed zawodami, pozwalaj?ce uzyska? bardzo niski poziom tkanki t?uszczowej, nawet bez drastycznego obcinania kaloryczno?ci diety. Drugim zastosowaniem T3, mog? by? d?ugie cykle masowe, u?ycie tego ?rodka pozwala kulturystom na zwi?kszenie poda?y kalorycznej, prze?amanie stagnacji.
Popularne w?ród zawodników jest jego ??czenie z clenbuterolem, wtedy spalanie tkanki t?uszczowej jest ekstremalnie efektywne, co daje wspania?y efekt podczas zawodów. Cz?sto stosowanie Cytomelu w po??czeniu z SAA zwi?ksza anaboliczne w?a?ciwo?ci sterydów. Dzieje si? tak ze wzgl?du na zwi?kszon? utylizacj? bia?ek w organizmie, co z kolei przyczynia si? do nasilenia syntezy bia?ek kurczliwych mi??ni szkieletowych. T 3 stymuluje produkcj? polimerazy RNA I i II, a tym samym zwi?ksza tempo syntezy bia?ek. To równie? zwi?ksza szybko?? degradacji bia?ka a w nadmiarze tempo degradacji bia?ka przekracza tempo syntezy bia?ek, w takich sytuacjach organ mo?e przej?? do ujemnego bilansu.
T 3 (T 4) wi??? si? z receptorami j?drowymi, jednak oba nie s? zbytnio lipofilne i w rezultacie nie s? w stanie przej?? przez b?ony lipidowe. Dlatego te? oba hormony posiadaj? specyficzne bia?ka transportowe , które pozwalaj? T 3 i T 4 przej?? do komórek.
T 3 wyst?puje w wi?kszo?ci tkanek w organizmie, z kilkoma wyj?tkami- w tym ?ledzionie i j?drach. Zwi?ksza produkcj? Na + / K +-ATPazy i ogólnie, wzrost obrotów ró?nych endogennych makromoleku? poprzez zwi?kszenie ich syntezy i rozk?adu.T 3 pobudza rozk?ad cholesterolu i zwi?ksza liczb? receptorów LDL, co zwi?ksza tempo lipolizy
Cytomel jest niew?tpliwie pot??nym ?rodkiem i nale?y bardzo uwa?a? przy jego stosowaniu. Pami?ta? nale?y o powolnym zwi?kszaniu dawki. Stosowanie zaczyna si? od 1/4 lub 1/2 tabletki dziennie (~6/12,5 mcg), zwi?kszaj?c dawki co 4 7 dni, dochodz?c do warto?ci maksymalnej 100-150mcg. Sukcesywne zwi?kszanie pozwoli unikn?? szoku, jakim dla organizmu mo?e okaza? si? natychmiastowe przyj?cie ogromnej dawki Cytomelu. Dzienna dawka powinna by? podzielona, w celu zapewnienia w miar? stabilnego poziomu hormonu w organizmie. Kobiety s? znacznie bardziej wra?liwe na dzia?anie liotyroniny sodu, dlatego nie powinny przekracza? dawki 50mcg dziennie.
Zawsze pami?ta? nale?y, ?e cykl z u?yciem Cytomelu nigdy nie powinien przekracza? (4)6 tygodni, a jego przyjmowanie nigdy nie powinno by? nagle przerwane. Tak jak dawkowanie si? zwi?ksza?o, tak samo powinno si? zmniejsza? o 1 tabletk? co 4-5 dni. W przeciwnym przypadku nara?eni jeste?my na sta?e zak?ócenie funkcji tarczycy. Dlatego jego u?ycie powinno by? konsultowane z lekarzem, zawsze przed decyzj? o jego u?yciu, powinny zosta? przeprowadzone badania czynno?ci tarczycy. Niezbyt rozs?dne by?o by jego przyjmowanie przy nadczynno?ci tarczycy. Kultury?ci nigdy nie powinni stosowa? iniekcyjnej formy liotyroniny sodu, która w medycynie u?ywana jest tylko w nag?ych wypadkach.
T3 powinno si? stosowa? podczas przyjmowania ?rodków które zmniejszaj?c jego naturaln? produkcje, takich jak: hormon wzrostu, trenbolon, insulina.
Nasz organizm produkuje g?ównie T4 (tetrajodotyronine ró?ni si? od T3, dodatkowym atomem jodu) uwa?ana jest jednak za ?rodek mniej efektywny, natomiast bardziej bezpieczny. Koniecznie jest stosowanie wy?szych dawek, chc?c uzyska? zadowalaj?c? skuteczno??, tyroksyna jest jak ?rodek przed obróbk? (organizm musi jeszcze przeprowadzi? reakcje odjodowania na poziomie tkankowym), T3 za? jest narz?dziem gotowym do dzia?ania, dlatego T4 nazywany cz?sto jest prohormonem.
Warto równie? wspomnie? o suplementacji jodem/selenem/cynkiem dodatkowo podczas stosowania cytomelu. Bardzo istotnym okresem jest okres po zej?ciu z cyklu. Odradza si? stosowania wszelkich termogeników i nale?y skupi? si? na przywróceniu prawid?owej /naturalnej/ pracy tarczycy. nike air max 90 mujer nike air max 90 mujer

1 opinia dla T3 Uni-Pharma – Hormon tarczycy 25ug 30tab.

  1. Oceniony 5 na 5.

    Exmo

    Przyjmowalem z heliosem, efekt rewelacyjny, spadek tkanki tluszczowej z 24% na 7%, bardzooo polecam

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *